تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۴:۳۷
کد مطلب : 32528

تابلو امروزظهر بازار خودرو داخلی/جدول

ایران خودرو

 

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
 • ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
 • ۲۶,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
 • ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۲۶,۶۳۲,۰۰۰
 • ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
 • ۲۹,۴۰۰,۰۰۰
 • ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
 • ۳۲,۳۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۳۲۵,۰۰۰
 • ۳۵,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
 • ۳۶,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
 • ۲۸,۸۰۰,۰۰۰
 • ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۱,۴۰۰,۰۰۰
 • ۲۷,۶۹۵,۰۰۰
 • ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۳۲,۱۰۰,۰۰۰
 • ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
 • ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۰,۶۶۱,۰۰۰
 • ۳۸,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۲,۷۵۰,۰۰۰
 • ۳۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۴,۲۸۱,۰۰۰
 • ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۴۳,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
 • ۴۴,۱۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۶,۴۰۰,۰۰۰
 • ۳۷,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
 • ۳۸,۱۰۰,۰۰۰
 • ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
 • ناموجود
 • ناموجود
 • ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
 • ۴۷,۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۵,۹۷۰,۰۰۰
 • ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
 • ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
 • سایپا

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
 • ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
 • ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
 • ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
 • ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
 • ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
 • ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
 • ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
 • ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
 • ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۴۲۹,۰۰۰
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
 • ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
 • ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
 • ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
 • ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
 • ۱۸,۸۶۸,۰۰۰
 • ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۳۶۸,۰۰۰
 • ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
 • ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
 • ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
 • ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
 • ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
 • ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
 • ۱۹,۸۷۵,۰۰۰
 • ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۱,۵۱۰,۰۰۰
 • ۲۶,۲۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
 • ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۶,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
 • ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
 • ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
 • ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
 • ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۲,۶۵۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۹۰,۶۰۰,۰۰۰
 • پارس خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
 • ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
 • ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
 • ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ناموجود
 • ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
 • ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۹,۴۰۰,۰۰۰
 • ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
 • ۴۰,۹۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
 • ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
 • ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ۶۵,۲۷۷,۰۰۰
 • کرمان خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۴۵,۶۰۰,۰۰۰
 • ۴۳,۹۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
 • ۵۰,۷۰۰,۰۰۰
 • ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
 • ۶۲,۱۰۰,۰۰۰
 • ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
 • ۶۳,۷۰۰,۰۰۰
 • ۶۰,۶۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • گروه بهمن

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 • وارداتی
 • ۳۸,۶۰۰,۰۰۰
 • ۲۸,۶۲۵,۰۰۰
 • ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۱,۱۶۳,۰۰۰
 • ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
 • ۳۱,۶۷۱,۰۰۰
 • ۴۶,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۳,۵۰۱,۰۰۰
 • ۶۷,۷۰۰,۰۰۰
 • ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۷,۹۸۰,۰۰۰
 • ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
 • ۷۱,۲۰۰,۰۰۰
 • ۷۱,۱۹۰,۰۰۰
 • ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 • ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
 • ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
 • ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
 • ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
 • ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
 • مدیران خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
 • ۴۴,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۷,۸۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
 • ۶۳,۲۰۰,۰۰۰
 • ۶۴,۷۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۷۱,۹۰۰,۰۰۰
 • راین

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۴۵,۶۰۰,۰۰۰
 • ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 • زاگرس خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
 • مرتب خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
 • ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ناموجود
 • ۳۸,۵۵۶,۰۰۰
 • دیار خودرو

 • نام خودرو
 • قیمت بازار ( تومان )
 • قیمت کارخانه ( تومان )
 • ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
 • به زودی
 • ۶۲,۶۰۰,۰۰۰
 • ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
 • به زودی
 • ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 • ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۳۰۰,۰۰۰
 • ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
 • ۵۸,۶۰۰,۰۰۰