تاریخ انتشار خبر: ۸ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۳:۴۸
کد مطلب : 42396

عکس:خواستگاری با ۹۹۹۹۹ عدد فلفل!

در استان هبی چین کارمند جوانی با ۹۹۹۹۹فلفل قلبی ساخت و داخل این قلبها در کارخانه فلفل سازی از نامزدش در خواست ازدواج کرد

عکس:در خواست ازدواج با 99999 فلفل!