تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۹:۵۵:۳۲
کد مطلب : 49128

عکس/ هدیه بی نظیر به دختر فلج

اﻳﻦ ﭘﺪﺭ ﻛﻔﺸﻲ ﺭا ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ی ﺁﻥ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺲ ﺭاﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭا ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻓﻠﺞ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﺪ.