تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , آبان, ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۴:۲۲
کد مطلب : 125983

چند درصد ایرانی ها موبایل ندارند؟+تصاویر

آمار “جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه” در سال ۹۴ نشان می‌دهد که از جمعیت ۷۸,۹۵۵,۸۱۲ نفری ۲۱,۸۷۳,۵۱۸ نفر جزو جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده‌اند.

آمار “جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه” در سال ۹۴ نشان می‌دهد که از جمعیت ۷۸,۹۵۵,۸۱۲ نفری ۲۱,۸۷۳,۵۱۸ نفر جزو جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده‌اند.
به گزارش تسنیم، مقایسه خانوارهای کشور در طول سه دوره آخر آمارگیری از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲.۶ درصد، ۲۲.۲ درصد و ۳۴.۱ درصد و نسبت به سال ۱۳.۲ به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱۱.۵ درصدو ۱۷.۷ درصد بیشتر شده است.
این آمار برای سال ۹۴ می‌گوید در حالی که از مجموع ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور که ۷۲.۴ میلیون نفر آن افراد شش ساله و ببشتر هستند، تعداد ۵۰.۴ میلیون نفر مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها ۳۸.۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۱.۹ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.
بر این اساس مالکان خط تلفن همراه در کشور و در بین افراد شش ساله و بیشتر ۶۹.۷ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۷۲.۵ میلیون درصد و ۶۲ درصد است.
از مجموع جمعیت کشور تعداد ۵۶.۶ میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که ۵۶.۴ میلیون نفر از آنان، افراد شش ساله و بیشتر هستند. از این تعداد ۴۲.۸ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۳.۶ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.
بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد شش ساله و بیشتر ۷۷.۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۸۰.۵ و ۷۰.۸ درصد بوده است.
مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد شش ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ و ۱۰.۷ درصد بیشتر بوده است.
همچنین تعداد کاربران تلفن همراه در سال‌های ۸۹ برحسب آمارگیری از جامعه آماری مشخص ۳۷,۲۸۹,۶۰۰، سال ۹۲ حدود ۴۷,۴۳۰,۶۴۹ و سال ۹۴ حدود ۵۶,۶۱۴,۹۸۰ بوده است.
آمار “جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه” می‌گوید که از جمعیت ۷۸,۹۵۵,۸۱۲ نفری در سال ۹۴ حدود ۲۱,۸۷۳,۵۱۸ نفر برابر با ۲۷ درصد جزو جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده‌اند.
چند درصد ایرانی ها موبایل ندارند؟+تصاویر
چند درصد ایرانی ها موبایل ندارند؟+تصاویر