تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۷:۴۴
کد مطلب : 35796

اینجا زندان زنان در آمریکاست +تصاویر

در این تصاویر که توسط روزنامه دیلی میل منتشر شده، اوضاع آشفته زندان زنان در ایالت آریزونا آمریکا، بیگاری کشیدن از آنها و نقض آشکار حقوق بشر در کشور داعیه‌دار این حقوق، به وضوح مشاهده می‌شود.

 1. نظریاری تلوکی کدجانبازی 0212011556 می‌گه:

  بنام خداوند بزرگ
  این زندان استان مازندران است چقدر فرق داردمسئولینی که بخاطر بیست لیتر بنزن همه چیزشان رافروخته اندچرا زندان آمریکانشان می دهیداین زندانی ها حداقل شب را راحت استراحت میکنندولی ماوخانواده مظلم وبی گناه مان حتی شب رانمی تواننددرخانه خودبخوابندمجبور هستیم بخاطربووسروصداوخطرات ناشی ازآن به اقوام خود می روم وفردامجددا” به منزل بازمیگردیم حالاخق ماجانبازان شیمیایی واعصاب روان هست ولی خانواده ماچرالعنت به مسئولین …استان مازندران؟؟؟!!!
  سلام علیکم
  موضوع : تصویب مصوبه خلاف قانون وخارج ازصلاحیت واختیارات قانونی شورای شهروشهرداری برخلاف حق وقوانین موجد حق می باشدوبه نوعی سوءاستفاده ازاختیارات و ایجادمزاحمت گوناگون وضررو زیان مادی ومعنوی بویژه ازلحاظ زیست محیطی برای ساکنین محل که دارای حقوق مکتسبه بودیم رافراهم نمودند۰تقاضای دستورشایسته راازآن مقام محترم داریم
  ۱-طبق اصل ۳۳قانون اساسی-هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد- ۲-طبقاصل ۴۰قانون اساسی-هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد- ۳-طبقاصل ۵۰قانون اساسی -در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است۰احتراما” به استحضار می رسانداینجانب نظریاری تلوکی و۰۰۰در رابطه باپمپ بنزین که احداث آن ازسال ۸۷تابه تاریخ ۹۱ بطول انجامید سرانجام درتاریخ۲۸/۱۲/۹۱ساعت هشت شب به کمک بعضی از مسئولین به اصطلاح بزرگ شهر واستان موفق شدند درمخزن آن بنزین ریخته ودر آن تاریخ وساعت نه دادگاه ونه پاسگاه و۰۰۰بازنمی باشدواقع درقائمشهر میدان جانبازان جنب کوچه رسالت بپیوست درخواست جهت دستور اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می گردد۰ زمینی واقع درقائمشهر- میدان جانبازان-جنب کوچه رسالت متعلق به آقای عباس محسنی درطرح جامعه شهری دارای کاربری فضای سبزحفاظتی می باشد۰نامبرده تقاضای تغییرکاربری رابه تجهیزات شهری (جایگاه پمپ بنزین)نمود۰بدون رعایت ردیف۳۴ماده۷۱قانون تشکیلات۰وظایف وانتخابات شورای های اسلامی کشوروانتخاب شهرداری مصوب۱/۳/۱۳۷۵بااصلاحات بعدی مبنی بربررسی وتاییدطرح جامع شهرسازی وتفصیلی پس ازارائه شهرداری وارسال به مراجع ذیربط(کمیسون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۷۵بااصلاحات بعدی)جهت تصویب نهائی به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری استان مازندران ارجاع شد۰این کمیسیون درتاریخ های ۱۹/۳/۱۳۸۹و۲۸/۶/۱۳۸۹باتغییر کاربری موافقت نمود۰همانگونه مستحضرید برابرقسمت ذیل ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۵۱باالصلاحات بعدی تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثرباشدبایدبه تاییدمرجع تصویب کننده طرح(شورایعالی شهر سازی ومعماری ایران بامرجع تعیین شده ازطرف شورایعالی)برسد۰ولی وزارت شهرسازی که موجب ردیف های۱ تا ۴ ماده ۴ این قانون بررسی واظهارنظر درمورد طرحهای شهری ازطریق کمیته های فنی به انتخاب اعضای شورایعالی شهر سازی نظارت درتهیه طرحهای جامع وتفضیلی ونظارت دراجرای طرحهای تفصیلی ازوظایفشان است نظارت کافی نداشته وبدون تغییرطرح جامع(تامین سرانه فضای سبز)پروانه ساختمانی توسط شهرداری صادر شده وفضای سبز مورد نیاز شهرازدست رفته ۰مدیرکل محترم دفترنظارت برطرح های توسعه عمران وزارت راه وشهر سازی طی نامه شماره۹۱/۳۲۰/۱۴۰۵۷تاریخ۱۰/۳/۱۳۹۱خطاب به قائم مقام محترم وزیرومدیرکل راه وشهر سازی استان مازندران درخواست رعایت حریم حفاظتی جایگاه های سوحت رسانی وعرض فضای سبز پیرامونی رانمود۰بنابراین استدعا می شود دستور فرمایید مقام مربوطه نسبت به اصلاح روش اقدام نماید۰تاحقوق مکتسبه اهالی رعایت گردد۰درغیراین صورت مقام های متمرد شناسایی و مستند به مواد۱،۸،۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۷/۹/۱۳۷۲ودراین تمردکاملا”مشعود تحت تعقیب قضایی قرار گیرند۰اقدامات صورت گرفته تابه حال فقط تمام مسئولین استان وشهرستان دستوردادندضوابط رعایت گردد چه کسی رعایت کند معلوم نیست؟فقط تعدادی ازاین نامه به پیوست می باشد؟!
  ۱-دستوروزارت راه وشهر سازی آقای دکتر سالاری وجلال وند ومعاونت وزیرراه وشهر سازی آقای مهندس مجیدی جهت رعایت ضوابط ومقررات بشماره(۹۱/۳/۱۰-۹۱/۳۲۰/۴۰۵۷ ۱)آخرین نامه مدیرکل دفترنظارت برطرحهای توسعه وعمران وزارت راه وشهر سازی بشماره(-۹۱۴۹-۳۲۰-مورخه۲۸/۲/۹۳-و-۱۳۳۰۴-۳۰۰-۳۰/۲/۹۲) معاونت محترم شهرسازی ومعماری وزارت راه شهر سازی وعدم پاسخ به نامه ها و۰۰۰
  ۲-دستوردادستان قائمشهر جهت رعایت ضوابط ومقررات بشماره(۸۹/۱۱/۲-۷۷۷۹/د)
  ۳-کار شناس رسمی دادگستری جهت تامین دلیل بشماره وتاریخ(۲۰/۲۷/۲/۹۰-و۲۰/۱۰۰-۲۶/۲/۹۰اصلاحیه)
  ۴دستور موقت دیوان عدالت اداری بشماره وتاریخ وقبول اعاده دادرسی(۹۰/۱۲/۱۳-۹۹۲۸۲-)(۹۱/۵/۱۶-۳۷۱۵۴)
  ۵-دستوراستاندارمازندران درچند مرحله جهت رعایت ضوابط ومقررات بشماره وتاریخ(۰۲۶۸-۳/۴/۹۰-۸/۷/۹۰-۷/۲/۹۱و۰۰۰)
  ۶-دستورمعاونت عمرانی استانداری جهت رعایت ضوابط ومقررات بشماره وتاریخ(۹۰/۶/۱-۴۱/۶۲۶۵۳ )
  ۷- دستورمعاونت سیاسی وامنیتی استاندارمازندران جهت رعایت ضوابط ومقررات بشماره وتاریخ(۹۰/۶/۳-۲۱/۸۶)به فرماندار محترم ولی پاسخ ارسالی به معاونت عمرانی که معاونت سیاسی درامور شما دخالت مکند۰
  ۸- دستورمدیرکل بازرسی استانداری مازندران درچند مرحله جهت رعایت ضوابط ومقررات بشماره وتاریخ(۹۰/۶/۱-۸۶/۴۱/۶۲۷۹۹-۹۰/۱/۱۸-۸۶/۱۲/۴۳۴۷)و۰۰۰
  ۹-مخالفت سازمان محیط زیست –محیط زیست استان وشهر ستان درچندین مرحله بشماره وتاریخ( ۱۶/۴/۸۷-۱۵۶۴-۲۳۰۹۶-۹۰/۸/۷-و۰۰۰)وآئین نامه ومقررات وقوانین واستقرارجایگاه ؟؟؟
  ۱۰-مصوبه هیت وزیران بشماره وتاریخ (۹۰/۶/۲۸-۹۰/۲۷۴۰)(۷۸۹۴۶/ت-۱۵/۴/۹۰)(۲۰۴۵۷۴/ت-۱۴/۹/۸۹)و۰۰۰
  ۱۱-مدارک پروانه ساختمانی وپایان کار وسند مالکیت چه قبل انقلاب وبعد انقلاب بشماره وتاریخ(۷۰/۲/۱۹-۲۲۴-۶۷/۷/۱۶-۵۶۳۷-۵۶۳۷-۵۶/۱/۲۵-۳۶۴)و۰۰۰تصاویرمنازل مسکونی؟؟؟
  ۱۲-لازم به یادآوری: ازعبورارطه قائم شهر تا پل تالار درشش کیلومترچندین جایگاه بنزین وگازوجود دارد که هیچ جایی ایران حتی ۰۰۰وجود ندارد ولی بعضی از آقایان (حقوقی راه وشهر سازی آقایان ۰۰۰ و۰۰۰)برای احداث این پمپ بنزین ازجان خودمایه می گذارندتاحضوری به دیوان عدالت اداری شعبه سی ام رفته واین پمپ بنزین آخر کاراست؟ما مردم منطقه را راضی می کنم تا ازاین طرح حمایت نموده اند چرا یعنی اینقدراین پمپ بنزین مهم وضروری است؟
  ۱۳-آیا هیچ جا ایران همچنین پمپ بنزین وحتی تهران به چشم خود دیده ایدکه نود پنج هزار لیتر بنزین را زیر منزل مسکونی جانباز شیمیایی واعصاب روان بگذارند حتی بیست سانتی متر بامنزل مسکونی فاصله نداشته باشد؟یک کارگر پمپ بنزین ۸ساعت کار و۴ساعت اصافه کاریعنی ۱۲ساعت درپمپ بنزین میماند ولی خانواده مان ۲۴ساعته درپمپ بنزین زندگی می کنند ؟!
  ۱۴-و نامه و استعلام ازمحیط زیست استان درسال ۹۱ که مقرر شده درکمسیون ماده ۵ مطرح گردد۰ به محض مشاهده مخالفت مطرح نگردید بشماره وتاریخ(۹۰/۸/۷-۲۳۰۹۶-۹۰/۸/۱-۱۵۰/۳۵۵۵۸)و۰۰۰(۲۳/۹/۹۲-۹۲/۳۳۶۴۲)ماوخانواده مظلم مان تاوان چه چیزی رامیدهیم؟
  ۱۵-ما باپیشرفت مملکت مخالف نیستیم فقط حقوق مکتسبه ما رعایت گردد انتظار زیادی است و۰۰۰
  ۱۶-بنابراین ازآن برادر محترم تقاضا داریم اولا” درصورت امکان دستور فرمائیدآیاازسال( ۸۷/۴/۱۶-۱۵۶۴)تابحال نامه های پیوست فاصله احداث پمپ بنزین وفرآورده های نفتی بامنازل مسکونی تغییری صورت پذیرفت؟فقط توسط سازمان محیط زیست اعلام گردیدتصمیم بامحیط زیست مراکزاستانهامی باشدکه استان همچنان روی نامه شماره(۲۳۰۹۶-۹۰/۸/۷-)خودتاکید دارد وگرنه برای چه بایستی چندین باردرشورایی تامین شهر ویک باردرشورایی تامین استان ارائه گردد ولی بالاترین شخص این شهرکه همان رئیس شورای تامین (آقای ۰۰۰ فرمانداروقت شهرمخالفت کند طبق سند پیوست وحالاهرشب بخاطربو وسروصدا وخطرات ناشی ازپمپ بنزین از منزل خود به منازل اقوام رفته ودوباره فردا به منزل خودبازگردیم چون شورای اسلامی شهر وشهرداری ازپشتیبان محکمی برخوداربودندهستند(سالهای قبل از ۹۱)وهرگونه مصوبه ای را بعد ازشناسایی افراد ناتوان وگرفتارباگرفتن؟ انجام دهندطبق سند پیوست موجودچه درمحل وچه در اسناد؟بعضی ها هم بخاطر چند لیتربنزین زندگی سی واندی ساله افراد را به باد فنا می سپارند فقط یک لحظه ما وخانواده مان را جای خانواده خودتان بگذارید سی وسه سال درنیروگاه نکا کار کرده باشید فقط یک سرپهناه برای خودت وخانواده ات ساخته ودراین دنیا هیچ کس جزخدا را نداشته باشی؟ درهر صورت از آن مقام محترم تقاضای بررسی و رسیدگی تعقیب واعمالی مجازات تصویب کنندگان وابطال تصمیمات متخذه وجبران ضروزیانهای وارده مخصوصا”درنظرگرفتن سلامتی وجان افراد ضعیف وناتوان دراین نظام که کسی راندارند مورداستدعا می باشد ۰
  باکمال تشکر نظریاری تلوکی –کدجانبازی۰۲۱۲۰۱۱۵۵۶-ت۰۹۱۱۲۲۴۲۹۱۸ -۰۱۲۳۳۲۴۲۴۵۲-۰۹۱۱۲۲۴۰۳۶۲-و۰۰۰