تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۰۱:۱۷:۰۱
کد مطلب : 20097

تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز

عصر آبادان:

تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز تصاویر/حضور احمدی نژاد در نمایشگاه نقاشی چاوز