تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۱:۵۸
کد مطلب : 31326

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلابتصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب

تصاویر/دیدارشرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن با رهبر انقلاب