تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۹:۴۵
کد مطلب : 31482

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)

تصاویر/مراسم بزرگداشت سالگرد امام (ره)