تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۲۰:۱۲:۰۶
کد مطلب : 17205

تصاویر/ سینما مفتی شد ؛ اصفهانی ها زخمی دادند!

طرح سینما سلام با استقبال مردم اصفهان برگزار شد.

تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان تصاویر/مصدومیت در روز سینمای بدون بلیت در اصفهان