تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۹:۴۶:۳۰
کد مطلب : 39360

تصاویر: عجیب ترین شیوه های حمل بار در دنیا

خودروهای مدرن در غرب ساخته شد و به شرق که آمد، درست مثل همان چهارپایان از آنها استفاده شد. هنوز هم در برخی مناطق آسیا و آفریقا از خودروهای مدرن مثل اسب و شتر قاطر استفاده می شود.

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیاعجیب ترین شیوه های حمل بار در دنیا

به گزارش روزگارنو، خودروهای مدرن در غرب ساخته شد و به شرق که آمد، درست مثل همان چهارپایان از آنها استفاده شد. هنوز هم در برخی مناطق آسیا و آفریقا از خودروهای مدرن مثل اسب و شتر قاطر استفاده می شود.

تصاویری که می بینیم تا حدودی این نظر را تأیید می کند: (سردبیر: بعضی از عکس ها هم نوشته خبرنگار ما را تأیید نمی کند!)

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا

عجیب ترین شیوه های حمل و نقل در دنیا