تاریخ انتشار خبر: ۴ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۲:۴۸
کد مطلب : 26397

تصاویر/ کوخ نشینی مردم در ایران

مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد در جنوب استان کرمان

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

تصاویر:مردم کپر نشین و کوخ نشین عنبر آباد

انتهای پیام