تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۹:۳۲:۰۴
کد مطلب : 49098

تلاش بیگانگان برای نفوذ در منطقه بختیاری

وی که از پادوهای بخش فارسی صدای امریکاست، در مصاحبه های گوناگون با این شبکه ماهواره ای سعی در تحریف مطالبات بختیاریها و تحریک افکارعمومی مینماید.

پس از پخش جنجالی سریال سرزمین کهن که موجب اعتراض بختیاریها در استانهای جنوبغربی کشور شد، سرمایه گذاری بیگانگان برای نفوذ در این منطقه افزایش یافته است.

در این میان شخصی بنام امیررضا امیربختیار از عموزادگان تیمور بختیار مؤسس ساواک که خود می کوشد بیشتر بعنوان عموزاده شاپور بختیار شناخته شود، با فعال نمودن برخی وبسایتهای خبری در خارج از کشور با هدف افزایش سطح مطالبات مردمی و نیز از طریق تمرکز بر جذب جوانان در جوامع مجازی بمنظور اعلام فراخوانهای مختلف برای تجمعهای غیرقانونی در اصفهان و خوزستان، سعی در شبکه سازی نموده است.

وی که از پادوهای بخش فارسی صدای امریکاست، در مصاحبه های گوناگون با این شبکه ماهواره ای سعی در تحریف مطالبات بختیاریها و تحریک افکارعمومی مینماید.

بنظر می رسد پس از بروز برخی نارضایتی های مربوط به سریال تلویزیونی سرزمین کهن در استانهای خوزستان، لرستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری، سرمایه گذاری بیگانگان برای نفوذ در این منطقه افزایش یافته که ضرورت هشیاری بیشتر نخبگان ایل بختیاری و مرزبندی آشکار با این اشخاص را برجسته می سازد.