تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۶:۴۰
کد مطلب : 25110

خوزستان در داشتن زندانی در کشور پنجم شد!

پس از استان تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهانT خوزستان با ۱۳ هزار و ۲۸۵ زندانی در جایگاه پنجم بیشترین تعدادی زندانی در کشور قرار گرفت.

به گزارش عصر آبادان به نقل از رهیاب نیوز پس از استان تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۱۱۹ زندانی، فارس با ۱۵ هزار و ۵۴۰ زندانی، اصفهان با ۱۴ هزار و ۱۴۷ زندانی، خوزستان با ۱۳ هزار و ۲۸۵ زندانی و کرمان با ۱۱ هزار و ۴۱۹ زندانی در جایگاه های بعدی بیشترین تعداد زندانی قرار دارند.

بر اساس آمار ارائه شده، تعداد زندانیان کشور نسبت به آخرین گزارش ارائه شده به نهادهای جهانی، حدود هفت هزار نفر کاهش داشته است.

بر اساس آخرین آمار جمع آوری شده در تاریخ پنجم فروردین امسال، تعداد کل زندانیان کشور، ۲۱۰ هزار و ۶۷۲ نفر است. این آمار نسبت به آخرین آمار ارائه شده به سازمان های جهانی توسط ایران با کاهش حدود هفت هزار نفری روبه رو شده است.