تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۰۸:۴۰:۳۲
کد مطلب : 71808

عکس/ شکار تبهکاران

عکسی که می بینید، صحنه ای از دستگیری مزدوران پهلوی را نمایش می دهد که توسط مردم شناسایی و گرفتار شده اند.

 به دنبال ورود حضرت امام خمینی به ایران و استقرار ایشان در مدرسه “علوی”، این مدرسه به اولین هسته یک دولت انقلابی تبدیل شد و با در هم شکستن آخرین مقاومت های رژیم پهلوی در روزهای آینده، مردم مسلحی که از سوی انقلابیون مستقر در مدرسه هدایت و سازماندهی می شدند، به سراغ مزدوران شناخته شده نظام شاهنشاهی رفته و پس از دستگیریشان، آنان را به مدرسه “علوی” منتقل می کردند.

پس از ۲۲ بهمن ماه، هر کدام از مساجد شهر به کمیته ای تبدیل شد و دستگیر شدگان هر کمیته، از همان مسجد به بازداشتگاه ها و زندانهایی منتقل می شدند که تا چند ماه قبل، محبسِ انقلابیون بود.

عکسی که می بینید، صحنه ای از دستگیری مزدوران پهلوی را نمایش می دهد که توسط مردم شناسایی و گرفتار شده اند.

عکس/ شکار تبهکاران
منبع: جهان