تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۰۰:۱۵:۳۲
کد مطلب : 19571

عکس/ کودک، سرباز، دیوار

سرباز ، درست در برابر دیوار ایستاده و کودک، روبرویش، چشم در چشم او دوخته است.دیوار، گویی میان کودک و آسمان آبی، قرار گرفته است.

عصر ابادان –  عکسی که می بینید، در “نوار غزه” و در هنگام ساخته شدن “دیوار حایل” توسط رژیم اشغالگر قدس گرفته شده است. دیواری که قرار است مانعی باشد در راه مبارزات ضداشغالگرانه ملتی که خواهان طبیعی ترین حقوق انسانی خویش است. سرباز صهیونیست، درست در برابر دیوار ایستاده و کودکی فلسطینی، روبرویش، چشم در چشم او دوخته است. دیوار، گویی میان کودک و آسمان آبی، قرار گرفته است. کودک فلسطینی لابد به فردایی می اندیشد که محتوم و ناگریز است. فردایی که او و برادرانش، باید در این دیوار رخنه کنند  فردایی که هیچ دیوار و هیچ سرباز و تانکی نمی تواند جلوی رسیدنش را بگیرد.

عکس/ کودک، سرباز، دیوار